PDFデータシートのxc18v04vq44iメモリ

一部Nnmber : XC18V04VQ44I
メーカー :
説明 : Configuration EEPROM